128995394-گیاهان-جوان-در-حال-رشد-در-یک-مهد-کودک-گیاه-بسیار-بزرگ-در-فرانسه